Miyerkules, Oktubre 17, 2012


Ang Parabula ng Alibughang Anak

May isang mayaman na may dalawang anak na lalaki. Ang 
pinakabata ay lumapit 
sa ama at hiningi ang 
kanyang mana. 


Kaya ang ginawa ng 
matanda ay hinati niya 
ang kaniyang 
kayamanan sa dalawa. 
Ilang araw ang 
nakalipas, umalis ang 
bunsong anak at 
nangibang bayan. 
Inubos niya ang lahat 
ng ibinigay sa kaniya 
ng ama. 

Nagkaroon ng 
matinding taggutom 
sa bansang iyon kaya 
napilitan siyang 
mamasukan sa isang 
mamamayan na 
nagpadala sa kaniya sa 
bukid 
bilang 
tagapagpakain ng 
baboy. 


Habang nagtitiis siyang 
kumain ng kaning 
baboy dahil wala 
namang ibinibigay sa 
kanyang pagkain, 
naalala niya ang 
kaniyang ama at ang 
mga katulong nito sa 
kanilang sariling 
pataniman. 


Naisip niyang bakit siya 
magtitiis 
na mamatay 
sa gutom habang ang 
mga katulong ng 
kaniyang ama ay 
sagana sa pagkain. 


Minabuti niyang umuwi 
at humingi ng patawad 
at handa siyang 
magtrabaho kahit na 
bilang katulong lang. 
Malayo pa lang siya ay 
natanaw na siya ng 
kaniyang ama na 
tumakbo at siya ay 
niyakap at hinalikan. 


Tinawag nito ang 
kaniyang mga katulong 
at 
inutusang bihisan 
ang kaniyang anak ng 
magarang kasuotan, 
bigyan ng sapatos at 
singsing sa kaniyang 
daliri. Iniutos din niya 
ang magpatay ng baka 
upang ipadiwang ang 
pagbalik ng kaniyang 
anak. 

Ang panganay niyang 
anak na nasa 
pataniman ay narinig 
ang musika at ang 
pagsasaya habang 
siya ay papalapit sa 
bahay. Tinanong niya 
ang isa sa mga utusan 
kung ano ang 
kasayahang yaon. 
Nalaman niya na 
nadiriwang ang 
kaniyang ama sa 
pagbalik ng kaniyang anak. 


Nagalit ang panganay 
na anak at ayae niyang 
pumasok 
para sumali 
sa pagdiriwang. 


Sinumbatan niya ang 
kaniyang ama tungkol 
sa kaniyang pagsisilbi 
dito na parang alipin 
subalit ni minsan ay 
hindi siya binigyan ng 
kahit maliit na kambing 
para magsaya kasama 
ang 
kaniyang mga 
kaibigan. PEro noang 
dumating ang kaniyang 
kapatid na nilustay ang 
kaniyang mana sa mga 
masasamang babae,ito ay binigyan pa niya ng pagsalubong. 

Moral Lesson: 


Sinagot siya ng 
kaniyang ama na siya 
ay naroong kasama 
niya at lahat ng 
kasaganaang 
tinatamasa 
niya ay 
kasama siya 
samantalang ang 
kapatid niya ay nawala 
at bumalik. Tila siya 
namatay na nabuhay 
ulit.(Luke 15:11-3)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento